"Pauk" služba

Shodno Članu 81. Zakona o državnoj upravi" Vlada Crne gore je donijela „Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave policije Prijestonici Cetinje i opštinama BAR, BUDVA, TIVAT, KOTOR, NIKŠIĆ I HERCEG NOVI“ (Sl.list CG br.26, 24.maj 2012.g.), na osnovu koje Opština Bar 28.06.2012.g. donosi Odluku o organizaciji vršenja povjerenih poslova premještanja nepropisno parkiranih vozila, kojom se poslovi kontrole zaustavljanja i parkiranja vozila i poslovi premještanja vozila na drugo mjesto iz Člana 60. i 61.Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima povjeravaju lokalnoj samoupravi u cilju njihovog efikasnijeg i ekonomičnijeg vršenja.

Na osnovu ove Odluke, DOO "Komunalne djelatnosti" Bar, vozilom "Pauk", po nalogu Komunalne policije vrši poslove podizanja, transporta i čuvanja nepropisno parkiranih vozila.

Vozila se čuvaju na parkingu kod zgrade uprave DOO " Komunalne djelatnosti" Bar