Javna rasvjeta je jedan od vrlo važnih segmenata komunalnih djelatnosti povjerena našem preduzeću na upravljanje, i od velikog je značaja za potrebe građana, kako iz bezbjednosnih razloga, tako i zaštite imovine građana i saobraćajne bezbjednosti.

Ova RJ na teritoriji Opštine Bar održava: 9.278 svjetiljki koje su povezane na elektro mrežu preko 196 mjernih mjesta, raspoređenih po svim Mjesnim zajednicama.

 

Ova RJ Obavlja sledeće poslove:

1. Izradu novih javnih rasvjeta i održavanje postojećih

2. Održavanje semafora

3. Održavanje javnih časovnika

 

Održavanje semafora i javnih časovnika

Semaforska signalizacija koja je predmet održavanja se nalazi na raskrsnicama:

 • Trg revolucije - Trg dinastije Petrović,
 • Trg dinastije Petrović – Ul. Makedonska i Ul. Vladimira Rolovića,
 • Ul. Vladimira Rolovića-Ul.Jovana Tomaševića

Održavanje semafora je posao koji zbog značaja saobraćajne signalizacije, prije svega svjetlosne je predmet rada 365 dana u godini uključujući vikende i sve praznike.

 

Javni časovnici nalaze se na lokacijama:

 • Marina - 1,
 • Kod Željezničke stanice - 1.


JAVNA RASVJETA – zona Morskog dobra

U zoni Morskog dobra, na teritoriji opštine Bar, od Čanja do Utjehe nalazi se u 839 svjetiljki različitih tipova na odgovarajućim stubovima raspoređenim kako je dato u prilogu sa regulisanjem paljenja i gašenja iz 18 upravljačkih ormara.

ODRŽAVANJE:

Sa stanovišta održavanja predmetna javna rasvjeta je stavljena u prvu zonu obzirom na značaj pobrojanih lokacija za razvoj turizma.

Radovi su iz domena tekućeg održavanja, koji se odnose na zamjenu dotrajalih sijalica, prigušnica, upaljača i drugog potrošnog materijala, farbanje stubova i djelova svjetiljki zbog jakog uticaja sredine (prisustva soli u vazduhu), uklanjanje raznih plakata oglasa i drugog propagandnog materijala nalijepljenog na stubove javne rasvjete.

Regulisano je periodično paljenje i gašenje javne rasvjete sa eventualnom zamjenom astronomskih uklopnih satova. Sva mehanička oštećenja na objektima javne rasvjete kao posljedica saobraćajne nezgode, namjernog rušenja ili posljedice vremenskih neprilika su predmet ugovaranja zainteresovanih subjekata.

Odlukom o putevima u Opštini Bar (Sl.list RCG 8/07), uređuje se način izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite opštinskih puteva. U čl.4.stare Odluke Sl.list 7/94 Opštinski propisi taksativno su nabrojani lokalni i nekategorisani putevi u Opštini Bar koji se moraju održavati.

Članovima 21. i 23. navedene Odluke, precizirani su radovi na održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva koji su veoma obimni i zahtijevaju značajna finansijska ulaganja. Zbog društvenog i privrednog značaja, održavanje i zaštita lokalnih puteva je javna funkcija od posebnog društvenog interesa. Stoga se u savremenim društvima naročita pažnja poklanja ovim djelatnostima. Sve to iz razloga unapređenja bezbjednosti saobraćaja, kao i očuvanja puteva i putne infrastrukture koja je značajni državni resurs.

Članovima 13. i 15. navedene Odluke preciziran je i način finansiranja ove djelatnosti.

Tekuće održavanje opštinskih puteva podrazumijeva:

 • Košenje trave i rastinja pored puta (1m po dubini),
 • Sječenje i potkresivanje rastinja i šiblja radi bolje preglednosti puta(1m po dubini),raskrsnice
 • Čišćenje rigola, propusta, podvožnjaka i dr.,
 • Održavanje propusta na putu i pored puta za odvod atmosferskih i površinskih voda,
 • Čišćenje i uklanjanje odrona koje može odstraniti putar bez krupne mehanizacije,
 • Posipanje soli u zimskom periodu, posebno na krivinama i većim nagibima, na mostovima i slično u slučaju poledice (so obezbjeđuje naručilac posla),
 • Održavanje vertikalne signalizacije i svjetlosno sigurnosnih uređaja.