Shodno Članu 81. Zakona o državnoj upravi" Vlada Crne gore je donijela „Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave policije Prijestonici Cetinje i opštinama BAR, BUDVA, TIVAT, KOTOR, NIKŠIĆ I HERCEG NOVI“ (Sl.list CG br.26, 24.maj 2012.g.), na osnovu koje Opština Bar 28.06.2012.g. donosi Odluku o organizaciji vršenja povjerenih poslova premještanja nepropisno parkiranih vozila, kojom se poslovi kontrole zaustavljanja i parkiranja vozila i poslovi premještanja vozila na drugo mjesto iz Člana 60. i 61.Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima povjeravaju lokalnoj samoupravi u cilju njihovog efikasnijeg i ekonomičnijeg vršenja.

Na osnovu ove Odluke, DOO "Komunalne djelatnosti" Bar, vozilom "Pauk", po nalogu Komunalne policije vrši poslove podizanja, transporta i čuvanja nepropisno parkiranih vozila.

Vozila se čuvaju na parkingu kod zgrade uprave DOO " Komunalne djelatnosti" Bar

Ova RJ obavlja poslove održavanja i servisa voznog parka, kako u radioničkom prostoru tako i intervencijama na terenu:

 

 

 • servisiranje vozila,
 • autoelektričarske radove,
 • bravarske radove,
 • autolimarske radove,
 • manje i srednje remonte,
 • generalne remonte motora,
 • remont hidraulike i pneumatike,
 • remont kočionog sistema,
 • krpljenje i zamjena auto guma,
 • zamjena ulja i podmazivanje vozila,
 • metalostrugarske radove,
 • druge radioničke usluge ostalim sektorima.

Ova RJ servisira potrebe angažovanja vozila od strane drugih sektora Društva.

Pored navedenog, ova RJ pruža usluge i trećim licima (pauk, korpa, rovokopač), i iste se naplaćuju po cjenovniku Društva.

RJ Vozni park -obavlja sledeće poslove:

 • registracija i osiguranje vozila,
 • raspored vozila za potrebe ostalih sektora Društva,
 • izdavanje putnih naloga,
 • izdavanje goriva,
 • analiza potrošnje goriva.