RJ Putevi

Odlukom o putevima u Opštini Bar (Sl.list RCG 8/07), uređuje se način izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite opštinskih puteva. U čl.4.stare Odluke Sl.list 7/94 Opštinski propisi taksativno su nabrojani lokalni i nekategorisani putevi u Opštini Bar koji se moraju održavati.

Članovima 21. i 23. navedene Odluke, precizirani su radovi na održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva koji su veoma obimni i zahtijevaju značajna finansijska ulaganja. Zbog društvenog i privrednog značaja, održavanje i zaštita lokalnih puteva je javna funkcija od posebnog društvenog interesa. Stoga se u savremenim društvima naročita pažnja poklanja ovim djelatnostima. Sve to iz razloga unapređenja bezbjednosti saobraćaja, kao i očuvanja puteva i putne infrastrukture koja je značajni državni resurs.

Članovima 13. i 15. navedene Odluke preciziran je i način finansiranja ove djelatnosti.

Tekuće održavanje opštinskih puteva podrazumijeva:

  • Košenje trave i rastinja pored puta (1m po dubini),
  • Sječenje i potkresivanje rastinja i šiblja radi bolje preglednosti puta(1m po dubini),raskrsnice
  • Čišćenje rigola, propusta, podvožnjaka i dr.,
  • Održavanje propusta na putu i pored puta za odvod atmosferskih i površinskih voda,
  • Čišćenje i uklanjanje odrona koje može odstraniti putar bez krupne mehanizacije,
  • Posipanje soli u zimskom periodu, posebno na krivinama i većim nagibima, na mostovima i slično u slučaju poledice (so obezbjeđuje naručilac posla),
  • Održavanje vertikalne signalizacije i svjetlosno sigurnosnih uređaja.