Djelatnosti ove radne jedinice su :

 

  • Čišćenje i sanacija kanala
  • DDDDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, dezodorizacija i dezoksidacija)
  • Uklanjanje pasa i mačaka lutalica sa javnih površina
  • Hvatanje i transport krupne stoke

a) Čišćenje i sanacija kanala

Čišćenje i sanacija kanala radi se po planiranoj dinamici .

U martu mjesecu, vrši se košenje i pročišćavanje kanala, ručno čišćenje propusta od otpada, rastinja i nanosa, kao i mašinsko čišćenje.

U septembru mjesecu, na kanalima se po planu odrađuje kompletan tretman čišćenja i sanacija koji obuhvata košenje, pročišćavanje, mašinsko čišćenje, proširivanje i produbljivanje kanala, kao i ručno čišćenje propusta i taložnika.

Stanje svih kanala se redovno prati i potrebne intervencije se izvode tokom cijele godine kako bi se spriječila opasnost od poplava i slično.

 

b)Dezinsekcija komaraca

U okviru preventivnih mjera zaštite zdravlja stanovnika, sprovodi se dezinsekcija komaraca, u skladu sa obavezama lokalne uprave po članu 12.Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(Sl.list RCG 32/05, Sl.list CG 14/10 i 30/12) i Zakona o lokalnoj samuopravi (Sl.list RCG 42/03, 28/04,75/05,13/06 i Sl.list CG 88/09 i 3/10).

Direktne mjere suzbijanja komaraca čini primjena hemijskih i bioloških preparata u cilju uništavanja larvi i odraslih formi komaraca.

Primjena direktnih mjera suzbijanja komaraca obuhvata:

A. Suzbijanje larvi komaraca

Pojavu velikog broja komaraca u toku ljeta i jeseni moguće je izbjeći tretiranjem larvi komaraca (koje se legu iz larvi), koje su prezimile i oživjele sa prvim porastom temperature i pojavom prvih proljećnih kiša. Kada temperatura vode i vazduha dostigne 12-14⁰C, počinje aktivnost parenja i polaganja jaja u vodu, kao i ciklus razvoja komaraca.

Da bi efikasnost akcije bila veća potrebno je tretiranje izvesti kada se larve nalaze u trećem stadijumu razvoja. Na efikasnost tretiranja utiču i vremenski uslovi: jačina vjetra, vodostaj rijeka, količina padavina neposredno nakon tretmana, t⁰ vode i atmosferska temperatura.

Cilj larvicidnog tretmana je smanjenje broja komaraca, pa bi na taj način primjena adulticida bila svedena na minimum.

Kao larvicidno sredstvo koristiće se biološki larvicid Larva StopZG na bazi diflubenzurona(regulator rasta), koji nije opasan po ljude i sisare u cjelini, nije toksičan za ptice i pčele već samo za ciljane štetočine.

Tretman bi se vršio po sledećoj dinamici:

Prvo tretiranje: 23.03.2015.godine,

Drugo tretiranje: 15.04.2015.godine,

Treće tretiranje: 04.05.2015.godine.

B. ULV tretman sa zemlje

Uništavanje odraslih formi izvodi se preparatom „AQUA K-OTHRINE 20EW“ proizvođača Bayer-Njemačka koji kao rastvarač koristi vodu i samim tim ne zagađuje životnu sredinu.

Aplikacija preparata vrši se pomoću uređaja tipa „IGEBA U15 HDM“ sa vozila koji proizvodi i distribuira kapi veličine 50-75 mikrona. Navedena veličina kapi probija kotikuli odrasle forme komarca i samo je ta veličina kapi smrtonosna za komarce. Ovaj preparat formiran je od enkapsuliranih kapljica i rastvara se u vodi, te uz pravilnu primjenu obezbjeđuje se distribucija od 1.5 miliona aktivnih čestica u svakom m3 vazduha u tretiranom prostoru. Tretiranje se izvodi pri temperaturi većoj od 19oC i brzini vjetra 2-3m/s u ranim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima u doba toplotne inverzije (prelaska noći u da ili dana u noć).

c) Uklanjanje pasa lutalica sa javnih površina

Rješavanje problema izgradnje azila za prihvat pasa lutalica je u toku.

d) Uklanjanje stoke sa javnih površina

Odlukom o komunalnom uređenju grada Član 27. definisan je postupak i način uklanjanja sitne i krupne stoke zatečene na zabranjenim područjima . Ukoliko je nepoznat vlasnik lutajuće stoke, Društvo će postupiti u skladu kako je propisano ovom Odlukom i zaplijenjenu stoku po Rješenju Komunalne policije odvesti i po otkupnim cijenama predati najpovoljnijoj klanici.